United Growth

• Vrijblijvend

Algemene Voorwaarden

Onderdeel I: Algemeen (eerste deel)

1. Definities

1.1. Administratieovereenkomst: de tussen Geldlener en United Admin gesloten overeenkomst;

1.2. Administratievergoeding: de vergoeding die Geldlener wegens de Administratieovereenkomst per Maand verschuldigd is aan United Admin;

1.3. Aflossingstermijn: het door Geldlener verschuldigde bedrag genoemd in artikel 4 (1) van de Geldlening;

1.4. Aflossings- en rentetermijn: de Aflossingstermijn en de Rentetermijn van één Maand gezamenlijk;

1.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, opgesteld door United Admin;

1.6. Artikel: artikel van het document waarin het artikel staat, zonder de Bijlagen;

1.7. Bankrekening van de notaris: de bankrekening die is aangewezen door de notaris om wie het gaat;

1.8. Bankrekening van United Growth: de bankrekening met IBAN NL43 RABO 0349 0178 91;

1.9. Bankrekening van United Admin: de bankrekening met IBAN NL81 RABO 0349 5942 60;

1.10. Bemiddeling: de schriftelijke overeenkomst tot bemiddeling die zowel Geldlener als Investeerder afzonderlijk sloot met United Growth;

1.11. Bemiddelingsvergoeding: het aan United Growth toekomende bemiddelingsloon;

1.12. Bestedingsdoel: het exclusieve doel, gerelateerd aan de Onderneming en genoemd in het Informatiememo, waartoe de Geldlening dient en waarvoor de Hoofdsom volledig wordt aangewend;

1.13. Bijlage: bijlage bij de overeenkomst waarom het gaat;

1.14. Borgtocht: een borgstelling als bedoeld in artikel 7 van de Geldlening;

1.15. Exclusiviteitsperiode: het aantal dagen, weken of maanden vermeld bij het Verkort Informatiememo, ingaande op de dag waarop het Informatiememo aan Investeerder wordt verstrekt; 

1.16. Factorfactuur: schriftelijke specificatie van de Koopprijs en de Factorvergoeding;

1.17. Factorovereenkomst: de tussen Investeerder en United Admin gesloten overeenkomst;

1.18. Factorvergoeding: de vergoeding die Investeerder wegens de Factorovereenkomst per Maand verschuldigd is aan United Admin;

1.19. Garantieverplichting: de verplichting bedoeld in Artikel 4.1 van de Algemene Voorwaarden;

1.20. Garantstelling: de verklaring van bestuurders van Geldlener en/of van derden dat zij instaan voor de vergoeding van de schade die United Growth lijdt doordat de Geldlener zijn verplichting krachtens artikel 5 (1) van de Bemiddeling niet nakomt;

1.21. Garantieverplichting: de verplichting van zowel Geldlener als Investeerder dat alle informatie die hij ten behoeve van de Bemiddeling, de Geldlening en de Factorovereenkomst of de Administratieovereenkomst heeft verstrekt juist, volledig en niet misleidend is.

1.22. Geldlener: een ondernemer met wie United Growth een bemiddelingsovereenkomst heeft gesloten die ten doel heeft het tot stand brengen van een Geldlening met een Investeerder en partij bij die Geldlening nadat zij tot stand is gekomen;

1.23. Geldlening: de schriftelijke overeenkomst tot het aangaan van een geldlening tussen Geldlener en Investeerder die tot stand is gekomen door de Bemiddeling en de voorwaarden daarvan;

1.24. Hoofdsom: het bedrag van de Geldlening vóór aflossing en zonder bijrekening van rente en kosten;

1.25. Hoofdsom actueel: het bedrag van de Geldlening op peildatum vóór aflossing en zonder bijrekening van rente en kosten; 

1.26. Huurder: een huurder van de Onroerende zaak;

1.27. Huurovereenkomst: een huurovereenkomst met een Huurder;

1.28. Informatieoverzicht: het ingevulde formulier, met bijlagen, waardoor Geldlener informatie heeft verstrekt met het oog op de door hem gewenste Geldlening;

1.29  Informatiememo: Het op basis van het informatieoverzicht, met bijlagen, opgestelde memo voor de investeerder.

1.30. Ingangsdatum: de datum waarop de Hoofdsom verstrekt moet zijn of, als Geldlener een recht van hypotheek moet verlenen, de datum waarop de hypotheekakte wordt gepasseerd;

1.31  Investeerder: een natuurlijke persoon of vennootschap die op grond van het bepaalde in artikel 3 lid 2 Besluit definitiebepalingen Wft wordt aangewezen als professionele marktpartij in de zin van artikel 1:1 Wft met wie United Growth een bemiddelingsovereenkomst heeft gesloten die ten doel heeft het tot stand brengen van een Geldlening met een Geldlener en partij bij die Geldlening nadat zij tot stand is gekomen;

1.32. Jaar: een kalenderjaar;

1.33. Jaaroverzicht: het overzicht bedoeld in Artikel 3 van de Algemene Voorwaarden;

1.34. Kenmerk: het kenmerk dat United Admin heeft toegekend aan de Geldlening, de Factorfactuur of de Maandfactuur; 

1.35. Koopprijs: de prijs voor de koop van de Aflossings- en rentetermijn;

1.36. Lid: lid van het Artikel waarom het gaat;

1.37. Loon: het aan United Growth toekomende bemiddelingsloon;

1.38. Maand: een kalendermaand;

1.39. Maandfactuur: de nota betreffende de Aflossingstermijn, Rentetermijn en

Administratievergoeding die Geldlener in de desbetreffende Maand verschuldigd is;

1.40. Onderneming: de onderneming van Geldlener met de bedrijfsactiviteit genoemd in het Informatiememo;

1.41. Onroerende zaak: de onroerende zaak waarvan de verkrijging het Bestedingsdoel is;

1.42. Partij: partij bij de overeenkomst waarom het gaat;

1.43. Rentetermijn: het door Geldlener verschuldigde bedrag bedoeld in artikel 4 (2) van de Geldlening;

1.44. Restsom: de Hoofdsom verminderd met de daarop gedane terugbetalingen; 

1.45. United Growth: United Growth B.V., optreedt voor geldleners en Investeerders zoals Geldlener en Investeerder op grond van bemiddelingsovereenkomsten zoals de Bemiddeling;

1.46. United Admin: United Admin B.V., die de belangen behartigt van geldleners en Investeerders zoals Geldlener en Investeerder bij de administratie, bewaking en inning van geldleningen zoals de Geldlening;

1.47. Verkort Informatiememo: een beknopt overzicht van het Informatiememo;

1.48. Verpanding: een verpanding als bedoeld in artikel 7 van de Geldlening;

1.49. Website: de website van United Growth (www.unitedgrowth.nl);

1.50. Werkdag: elke dag van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en dagen waarop bankkantoren gesloten zijn voor het publiek.

Gedefinieerde begrippen worden hierna, gebruikt in enkelvoud of in meervoud, geschreven met een hoofdletter. 

2. Vermelding Kenmerk

2.1. Een Partij vermeldt bij elke betaling en mededeling het Kenmerk waarom het gaat.

3. Informatieoverzicht en Informatiememo

3.1. Door middel van het Informatieoverzicht verstrekt Geldlener informatie ten behoeve van de totstandkoming en inhoud van de Bemiddeling en de Geldlening – en indirect dus ook van de Factorovereenkomst en de Administratieovereenkomst. Geldlener en Investeerder kunnen overeenkomen dat informatie in het Informatiememo wordt gewijzigd. Van een voorgenomen afwijking stellen zij United Growth vooraf schriftelijk op de hoogte. Indien een voorgenomen afwijking van invloed is op een recht of een verplichting van United

Growth of United Admin dan is daarvoor de schriftelijke toestemming van United Growth en United Admin vereist. United Growth en United Admin zullen hun toestemming niet op onredelijke grond onthouden.

4. Garanties en informatieplicht

4.1. Zowel Geldlener als Investeerder staat er voor in dat alle informatie die hij ten behoeve van de Bemiddeling, de Geldlening en de Factorovereenkomst of de Administratieovereenkomst heeft verstrekt juist, volledig en niet misleidend is.

4.2. Als door een wijziging van feiten of omstandigheden Geldlener of Investeerder niet langer aan de Garantieverplichting van Lid 1 kan voldoen dan zal hij dat onmiddellijk schriftelijk, in ieder geval langs elektronische weg, mededelen aan de ander, aan United Growth en aan United Admin.

Op United Growth of United Admin rust de verplichting om de door Geldlener of Investeerder verstrekte informatie juist en volledig over te brengen, maar geen enkele verplichting om te onderzoeken of Geldlener of Investeerder aan zijn Garantieverplichting voldoet. Onderzoek daarnaar gedaan door United Growth of United Admin, of de mogelijkheid van hen om daarnaar onderzoek te doen, doet niet af aan de Garantieverplichting.

 

Onderdeel II: Bemiddeling

5. Exclusiviteit en non-relatie bij de Bemiddeling; gebruiksrecht

5.1. Geldlener zal, zolang de Bemiddeling duurt, ter financiering van het Bestedingsdoel slechts in onderhandeling zijn of contracteren met een Investeerder.

5.2. Geldlener of Investeerder zal, wanneer de Bemiddeling eindigt zonder dat de Geldlening tot stand komt, binnen een Jaar nadat de Bemiddeling is geëindigd niet in onderhandeling treden of contracteren met een Investeerder respectievelijk Geldlener aan wie hij door United Growth is voorgesteld. 

5.3. Geldlener staat ervoor in dat ook derden een voor hem geldend verbod genoemd in Lid 1 of 2 niet overtreden, met dien verstande dat in dit verband het in Lid 2 genoemde verbod slechts geldt voor zover de onderhandelingen of het contract betrekking hebben op het Bestedingsdoel. 

5.4. De Geldlener of Investeerder die een in Lid 1 of 2 genoemd verbod overtreedt of de in Lid 3 genoemde garantieplicht schendt verbeurt aan United Growth een direct opeisbare boete ten bedrage van 3 % van de Hoofdsom. Als het bedrag van de door United Growth geleden schade hoger is dan mag United Growth vergoeding vorderen van de werkelijk geleden schade.

6. Duur en beëindiging van de Bemiddeling 

 • 6.1. De Bemiddeling wordt aangegaan voor de duur van 2 Maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de Maand waarin zij tot stand komt. 

  6.2. Als de Bemiddeling stilzwijgend wordt voortgezet dan geldt dat telkens voor de duur van 2 Maanden. Een Partij kan de Bemiddeling beëindigen door opzegging tegen het einde van een Maand, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste tien Werkdagen. Opzegging geschiedt door middel van een brief aan de andere Partij, die wordt verzonden per aangetekende post.

  6.3. United Growth kan bovendien de Bemiddeling te allen tijde door opzegging tussentijds beëindigen met onmiddellijke ingang als

  ₋     de Geldlener of Investeerder tekortschiet in de nakoming van zijn Garantieverplichting genoemd in Artikel 4.1 of

  ₋     de Geldlener of Investeerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting genoemd in Artikel 4.2.

  6.4. De Bemiddeling eindigt ten aanzien van Geldlener in ieder geval door de totstandkoming van de Geldlening. Ten aanzien van Investeerder eindigt de Bemiddeling daardoor in beginsel niet, maar loopt zij door met het oog op de totstandkoming van eventuele andere Geldleningen.

  6.5. Wanneer de Bemiddeling eindigt blijven verbintenissen die naar hun aard moeten voortduren geldig.

Onderdeel III: Geldlening, Factorovereenkomst en Administratieovereenkomst​

7. Jaaroverzicht; Maandfactuur

7.1. United Admin verstrekt Geldlener en Investeerder vóór de Ingangsdatum en daarna elk Jaar uiterlijk in de eerste week een schriftelijk overzicht (‘Jaaroverzicht’) van de aflossings- en rentetermijnen die Geldlener dat Jaar moet betalen. Hierop worden in dat Jaar de

Maandfacturen gebaseerd. Uit het Jaaroverzicht blijkt bovendien welke bedragen Geldlener in het voorafgaande Jaar in totaal heeft betaald aan aflossing en rente en wat het geprognosticeerde verloop is van de Geldlening. Een Partij die fouten in het Jaaroverzicht vermoedt zal die schriftelijk melden aan de andere Partij en aan United Admin, binnen een Maand na ontvangst van het overzicht. Dit alles neemt niet weg dat de betalingsverplichting van Geldlener uitsluitend bepaald wordt door artikel 4 van de Geldlening.

7.2. United Admin verstrekt Geldlener elke Maand uiterlijk op de tiende Werkdag een Maandfactuur. Gelijktijdig verstrekt zij een exemplaar aan Investeerder.

7.3. Op elke Maandfactuur vermeldt United Admin de uiterste betaaldag die met Geldlener is overeengekomen. Dit is de laatste Werkdag van de Maand. Ook plaatst United Admin op de

Maandnota de volgende tekst: De vorderingen tot betaling van de Aflossingstermijn en de Rentetermijn zijn voorwaardelijk overgedragen aan United Admin. United Admin int de bedragen voor Investeerder of, zoals de Administratievergoeding, voor zichzelf. Inning gebeurt automatisch met een door u verstrekte machtiging op de bankrekening van United Admin.

8. Garanties en informatieplicht ten aanzien van de Aflossings- en rentetermijnen; overige garanties en informatieplichten 

8.1. Investeerder en Geldlener garanderen dat ten aanzien van elke Aflossings- en rentetermijn het volgende geldt, in elk geval tot en met de tiende Werkdag na de Maand waarop de Aflossings- en rentetermijn betrekking heeft:

a. de Geldlening waarop de Aflossings- en rentetermijn berust geldt ongewijzigd, net als de Factorovereenkomst en de Administratieovereenkomst, en Investeerder en Geldlener schieten niet tekort in de nakoming van hun verplichtingen uit die overeenkomsten;

b. de Aflossings- en rentetermijn is overdraagbaar en Investeerder is bevoegd om hem over te dragen;

c. er is geen betaling op ontvangen, anders dan betaling van de Koopprijs door United Admin;

d. er is geen betaling op gedaan, anders dan op de Bankrekening van United Admin;

e. Geldlener kan geen beroep doen op verrekening met enige vordering op Investeerder;

f. er rust geen pandrecht of beslag op, noch enig ander recht van een derde;

g. de zekerheden die Geldlener aan Investeerder verstrekte op grond van de Geldlening zijn nog steeds geldig en executeerbaar dan wel uitwinbaar en

h. er zijn geen feiten of omstandigheden bekend, noch behoren die bekend te zijn, die kunnen meebrengen dat Geldlener niet kan of zal betalen. Zulke feiten of omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • dat door of ten aanzien van Geldlener een aangifte of een verzoek tot faillietverklaring, verlening van (voorlopige) surseance, of zijn toelating tot de wettelijke schuldsaneringsreging zoals bedoeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen is gedaan;
  • dat Geldlener aan zijn schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord heeft aangeboden of verzocht heeft om een betalingsregeling waardoor de overeengekomen betalingstermijn aanzienlijk wordt overschreden;
  • dat Geldlener overeengekomen betalingstermijnen herhaaldelijk aanzienlijk heeft overschreden of
  • dat beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Geldlener.

8.2. Verder garanderen Investeerder en Geldlener het volgende:

i. de Geldlening en de Factorovereenkomst zijn niet tot stand gekomen door bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of door enig handelen van Investeerder of Geldlener in strijd met de wet.

  • Als Geldlener zijn Onderneming wijzigt, staakt of overdraagt, dan wel er iets wijzigt in de zeggenschap binnen Geldlener of de bevoegdheid om hem te vertegenwoordigen dan zal hij dat onmiddellijk schriftelijk, in ieder geval langs elektronische weg, mededelen aan United Admin.

8.4 Investeerder verschaft United Admin op eerste verzoek alle informatie en bewijsstukken die volgens United Admin van belang kunnen zijn om de Aflossings- en rentermijnen, Factorvergoedingen of Administratievergoedingen te kunnen innen

8.5 Geldlener verschaft United Admin op eerste verzoek een betrouwbare jaarrekening over zijn afgelopen boekjaar.

8.6 Geldlener zal geen verplichtingen aangaan tegenover derden, zoals – maar niet beperkt tot – het verstrekken van zekerheidsrechten, die de verhaalsrechten van United Admin op vermogensbestanddelen van de Geldlener kunnen benadelen. Geldlener mag evenwel zo’n verplichting aangaan nadat hij United Admin daarvan op de hoogte heeft gesteld en United Admin, op basis van voldoende door de Geldlener te verschaffen informatie, daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Het verbod bedoeld in de vorige zin geldt niet slechts ten aanzien van derden die bank zijn. United Admin zal haar instemming niet op onredelijke gronden onthouden.

9. Vervroegde opeising van de Geldlening

9.1. De Geldlening eindigt door het intreden van een hierna te noemen ontbindende voorwaarde, maar alleen als Investeerder de voorwaarde inroept en in dat geval onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit:

a. als Geldlener handelt in strijd met het Bestedingsdoel;

b. als Geldlener voor, bij of na de totstandkoming van de Geldlening aan Investeerder, United Growth of United Admin informatie heeft verstrekt die onjuist, onvolledig of misleidend is, of als door een wijziging van feiten of omstandigheden die door Geldlener verstrekte informatie niet langer juist, volledig en niet misleidend is en hij heeft nagelaten om dat onmiddellijk schriftelijk, in ieder geval langs elektronische weg, mede te delen aan Investeerder; 

c. als Geldlener goederen die tot zekerheid dienen voor zijn verplichtingen vanwege de Geldlening vervreemdt of bezwaart met een beperkt recht dan wel iets doet of nalaat waardoor de mogelijkheid om verhaal op die goederen te nemen op andere wijze wordt bemoeilijkt of tenietgaat;

d. als er aangifte of een verzoek is gedaan tot faillietverklaring van Geldlener, Geldlener surseance van betaling heeft aangevraagd of hij een verzoek heeft gedaan om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;

e. als Geldlener onder curatele wordt gesteld of over één of meer van zijn goederen een bewind wordt ingesteld;

f. als Geldlener verhuist naar het buitenland, zijn statutaire zetel heeft verplaatst naar het buitenland of geen vestiging in Nederland meer heeft;

g. als Geldlener wordt ontbonden;

h. als Geldlener partij is bij een juridische fusie, juridische splitsing of afsplitsing;

i. als Geldlener zijn Onderneming of een aanzienlijk deel daarvan staakt of overdraagt of

j. als Geldlener overlijdt.

9.2 Zodra Geldlener bekend is met een voorval dat wordt genoemd in Lid 1 onder a tot en met i of in Lid 3 onder l en m doet hij daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan United Admin en aan Investeerder. Deze mededelingsplicht geldt ook als Geldlener bekend is met een feit of een omstandigheid die tot zo’n voorval kan leiden.

9.3 Investeerder kan bovendien de Geldlening opzeggen in elk van de navolgende gevallen:

k. als Geldlener gedurende langer dan 3 Maanden in verzuim is met het nakomen van enige verplichting uit de Geldlening;

l. als op een aanzienlijk deel van het vermogen van Geldlener beslag is gelegd en dit beslag is niet een redelijke termijn is opgeheven;

m. als er een wijziging optreedt in Geldleners statutaire bestuur of in het bestuur van een rechtspersoon die (middellijk) statutair bestuurder van Geldlener is of

n. als Geldlener zijn in Lid 2 genoemde mededelingsplicht schendt.

De opzegging aan Geldlener gebeurt schriftelijk met gelijktijdige mededeling van de grond daarvan. De opzegging heeft het onmiddellijk eindigen van de Geldlening tot gevolg, behalve

₋     in een geval als bedoeld in Lid 3 onder k: dan doet Investeerder bij de opzegging bovendien mededeling van een termijn – van maximaal 3 Werkdagen – waarbinnen Geldlener het verzuim kan zuiveren en eindigt de Geldlening zodra het verzuim niet binnen die termijn volledig gezuiverd is en

₋     in een geval als bedoeld in Lid 3 onder l: dan doet Investeerder bij de opzegging bovendien mededeling van de daar bedoelde redelijke termijn – van maximaal 15 Werkdagen – en eindigt de Geldlening zodra het beslag niet binnen die termijn is opgeheven.   

9.4 De bevoegdheden tot inroeping van een ontbindende voorwaarde (Lid 1) en opzegging (Lid 3) tasten de wettelijke rechten van Investeerder op ontbinding en schadevergoeding wegens een tekortkoming van Geldlener niet aan.

9.5 Door het eindigen van de Geldlening wordt de Restsom en al hetgeen overigens vanwege de Geldlening verschuldigd is onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, opvorderbaar. Bovendien zal Geldlener gehouden zijn om, indien het eindigen van de Geldlening het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van zijn kant, de schade te vergoeden die Investeerder en United Admin daardoor lijden.

10. Duur en beëindiging van Factorovereenkomst en Administratieovereenkomst

10.1. De Factorovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Geldlening.

10.2. United Admin kan de Factorovereenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang beëindigen door opzegging indien Investeerder een garantie- of informatieplicht genoemd in Artikel 8 niet nakomt, of indien zich een feit of omstandigheid voordoet op grond waarvan Investeerder de Geldlening kan beëindigen met een beroep op Artikel 9.1 dan wel Artikel 9.3. Beroept United Admin zich op een grond genoemd in Artikel 9.3 dan eindigt de Factorovereenkomst pas als niet binnen de daar genoemde termijn het verzuim is gezuiverd of het beslag is opgeheven.

10.3. De Administratieovereenkomst eindigt van rechtswege met het eindigen van de Factorovereenkomst.

10.4. De Geldlener of Investeerder door wiens toerekenbare tekortkoming de Factorovereenkomst of de Administratieovereenkomst eindigt zal gehouden zijn tot vergoeding van de schade die de ander en United Admin daardoor lijden.

Onderdeel IV: Algemeen (tweede deel)

11. Aansprakelijkheid

11.1. Behalve als schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van United Admin of van een persoon die tot haar bedrijfsleiding behoort is United Admin niet aansprakelijk

 • voor gevolgschade;
 • voor schade die meer bedraagt dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van United Admin in het geval waarom het gaat uitbetaalt, vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van het eigen risico indien de verzekeraar dat niet uitbetaalt;
 • als de aansprakelijkheidsverzekeraar van United Admin om enige reden niet uitbetaalt: jegens Investeerder voor schade die meer bedraagt dan de door Investeerder betaalde Factorvergoedingen en jegens Geldlener voor schade die meer bedraagt dan de door Geldlener betaalde Factorvergoedingen, in beide gevallen in de laatste 6 Maanden voorafgaande aan de aansprakelijkstelling;
 • als de aansprakelijkheidsverzekeraar van United Admin om enige reden niet uitbetaalt en de schade verband houdt met dood of letsel: jegens Investeerder voor schade die meer bedraagt dan de door Investeerder betaalde Factorvergoedingen en jegens Geldlener voor schade die meer bedraagt dan de door Geldlener betaalde Factorvergoedingen, in beide gevallen in de laatste 6 Maanden voorafgaande aan de aansprakelijkstelling, vermeerderd met een factor 2;
 • voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van niet ondergeschikte hulppersonen die United Admin bij de uitvoering van de Factorovereenkomst inschakelt.

11.2. De aansprakelijkheidsbeperking van Lid 1 geldt ook voor United Growth, met dien verstande dat in toegestane gevallen voor haar de verplichting tot vergoeding van schade beperkt is tot het bedrag van het betaalde bemiddelingsvergoeding.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Op de Bemiddeling(sakte) en op elk ander document dat Geldlener of Investeerder van United Growth of United Admin ontvangt rust een gebruiksrecht van United Growth of United

Admin. Geldlener en Investeerder begrijpen dat dit gebruiksrecht voor de ondernemingen van United Growth en United Admin een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt. Geldlener en Investeerder erkennen dit gebruiksrecht. Geldlener en Investeerder zullen de documenten niet aan derden afgeven, hen daarin inzage geven of bewerkstelligen of toelaten dat de inhoud daarvan op andere wijze ter kennis van derden komt. Onder deze derden zijn niet begrepen derden die worden genoemd in Artikel 14 en die schriftelijk hebben verklaard de gebruiksrechten van United Growth en United Admin te erkennen en zich zelf ook aan het aan Geldlener en Investeerder opgelegde verbod te zullen houden. Het verbod geldt ook met betrekking tot kopieën en onderdelen van de documenten.

12.2. Bij overtreding van het in Lid 1 genoemde verbod verbeurt Geldlener of Investeerder aan

United Growth of United Admin een direct opeisbare boete ten bedrage van € 250.000,00 (tweehonderdvijftig duizend euro), onverminderd het recht van United

Growth of United Admin om vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

13. Contractsoverneming

13.1. United Admin mag haar rechten en verplichtingen uit de Factorovereenkomst en uit de Administratieovereenkomst overdragen aan een derde, maar alleen als

 • het alle en ongewijzigde rechten en verplichtingen betreft
 • van zowel de Factorovereenkomst als de Administratieovereenkomst en
 • de overneming ineens geschiedt door één derde.

Geldlener en Investeerder geven hiertoe bij voorbaat toestemming.

13.2. Als Investeerder zijn rechten en verplichtingen uit de Geldlening en de Factorovereenkomst wil overdragen aan een derde dan kan dat te allen tijde, mits

 • het alle en ongewijzigde rechten en verplichtingen betreft
 • van zowel de Geldlening als de Factorovereenkomst,
 • de overneming ineens geschiedt door één derde,
 • die ook Investeerder is en
 • met inachtneming van het bepaalde in het volgende Leden.

Geldlener en United Admin geven hiertoe bij voorbaat toestemming.

13.3 Investeerder die voornemens is om zijn Geldlening te laten overnemen zal dit tegelijkertijd schriftelijk mededelen aan Geldlener, United Admin en United Growth. United Growth zal vervolgens gegevens uit het Informatiememo gebruiken om in de plaats van Investeerder een andere Investeerder te vinden, zoveel mogelijk op de wijze als is bepaald in artikel 2 (4) onder b en volgende van de Bemiddeling, tenzij Investeerder de derde aan wie hij zijn Geldlening wil overdragen al bekend heeft gemaakt door zijn vorenbedoelde schriftelijke mededeling. United Growth zal dan het Informatiememo verstrekken aan die derde, nadat er met hem een Bemiddeling tot stand is gekomen. United Growth zal niet op onredelijke gronden een Bemiddeling weigeren aan een derde aan wie Investeerder zijn Geldlening wil overdragen. De derde die het Informatiememo ontvangt wordt door United Admin in het bezit gesteld van de Jaaroverzichten en de Factorovereenkomst.

13.4 Investeerder en de derde komen de overneming overeen tegen een door hen te bepalen prijs en wijze van betaling, en overigens op basis van een door United Growth te verstrekken ontwerpakte, waarin de verdere voorwaarden van de overneming staan.

13.5 Bij overneming zullen Investeerder en de derde loon aan United Growth verschuldigd zijn. De derde zal het Loon volgens de Bemiddeling verschuldigd zijn, met dien verstande dat het Loon zal worden berekend over de Restsom. Het door Investeerder verschuldigde loon bedraagt 1 % van de Restsom. Het loon wordt verschuldigd vanaf de overneming moet betaald zijn op de Bankrekening van United Growth binnen 5 Werkdagen na ontvangst van de factuur van United Growth.

14. Geheimhouding

14.1. Een Partij die van of namens de andere Partij informatie ontvangt waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te begrijpen zal die informatie geheim houden. Deze verplichting geldt niet tegenover een werknemer, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur van een Partij

 • voor zover hij ter uitvoering van zijn taak kennis moet nemen van de vertrouwelijke informatie,
 • hij voordien schriftelijk op de hoogte is gesteld van het vertrouwelijke karakter van de informatie en
 • hij zich jegens die Partij schriftelijk heeft verplicht tot geheimhouding op een manier waardoor het belang van de andere Partij bij de geheimhouding behoorlijk gewaarborgd is.

15. Toepasselijk recht en geschillen​

15.1. Op de Bemiddeling, Geldlening, Factorovereenkomst en Administratieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor eventuele overige overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zin, genoemd bovenaan deze Algemene Voorwaarden. 

15.2. Als er in verband met een in Lid 1 genoemde overeenkomst een geschil ontstaat dan zullen Partijen zich inspannen om in onderling overleg een oplossing te bereiken. Als gebleken is dat een minnelijke oplossing hierdoor niet bereikbaar is dan kan het geschil alleen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

15.3. Nietigverklaring of vernietiging in rechte van enig deel van de Overeenkomst laat de geldigheid daarvan voor het overige onverlet. Partijen zullen dan voor het ongeldige deel een nieuwe regeling treffen die wel beantwoordt aan het recht en die het ongeldige deel zo dicht mogelijk benadert.

16. Slotbepalingen​

16.1. Opschriften van Artikelen zijn slechts gemakshalve opgenomen, geenszins met het oog op de uitleg daarvan.

16.2. Als bepaald wordt dat aan “schriftelijk” gelijk wordt gesteld: langs elektronische weg, dan wordt aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan als het bericht wordt verzonden langs elektronische weg, maar alleen als de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld.

16.3. De door Partijen ondertekende akte van een in Artikel 15.1 genoemde overeenkomst bevat alle aangaande die overeenkomst tussen Partijen gemaakte afspraken. Andere afspraken zijn niet (meer) geldig, tenzij daarvan blijkt uit geschriften van na de datum van de akte.